PdV 07 2024 | CI


生活聖言 2024年7月

讓我們一起關心身邊的人

「上主是我的牧者,我實在一無所缺。」(詠23:1)

(摘自2024年7月21日常年期第十六主日禮儀讀經內容)


PdV_202407_ci_Color.pdf
PdV_202407_ci_Color.pdf
PdV_202407_ci_BW.pdf
PdV_202407_ci_BW.pdf
Pdv_07_2024_Disegni_Files
Pdv_07_2024_Disegni_Files
PdV_202407_ci_Color.docx
PdV_202407_ci_Color.docx
PdV_202407_ci_BW.docx
PdV_202407_ci_BW.docx
Pdv_07_2024_Traduttori_Files
Pdv_07_2024_Traduttori_Files
PdV 07 2024 | CI
  • Versione
  • 3 Download
  • 6.71 MB Dimensioni file
  • 6 Conteggio file