PdV 12 2023 | CI


生活聖言 2023年12月

耶穌來帶給我們喜樂

「應常歡樂,不斷禱告,事事感謝:這就是天主在基督耶穌內 對你們所有的旨意。」(得前5:16-18)

(摘自將臨期第三個主日禮儀讀經內容)


Pdv_202312_ci_Color.pdf
Pdv_202312_ci_Color.pdf
PdV_202312_ci_BW.pdf
PdV_202312_ci_BW.pdf
Pdv_202312_ci_Color.jpg
Pdv_202312_ci_Color.jpg
Pdv_12_2023_Files
Pdv_12_2023_Files
PdV_202312_ci_Word_BW.docx
PdV_202312_ci_Word_BW.docx
Pdv_202312_ci_Word_Color.docx
Pdv_202312_ci_Word_Color.docx
PdV 12 2023 | CI
  • Versione
  • 4 Download
  • 5.15 MB Dimensioni file
  • 6 Conteggio file